ceilidhbanner

CÈILIDH by Mairi Sine Campbell & Catriona Lexy Campbell

Tha Theatre Gu Leòr a' coimiseanadh dealbh-chluich ùr, a theid a' sgrìobhadh le Màiri Sìne Chaimbeul agus Catriona Lexy Chaimbeul. Bi iad ag obair còmhla ri Lynda Radley, sgrìobhadair agus dramaturg Èirinneach, a tha air iomadach duais a choisinn airson a h-obair.

--

Theatre Gu Leòr have commissioned a new play, to be written by Mairi Sine Campbell and Catriona Lexy Campbell working alongside award-winning Irish playwright and dramaturg Lynda Radley.

San latha an-diugh, tha 'cèilidhean' air an cumail air feadh an t-saoghal agus air an taisbeanadh ann an iomadach dreach. A dh' aindeoin sin, 's ann bhon a' Ghàidhlig (ann an Alba agus Èirinn) a thàinig am facal 'cèilidh' agus tha an cothrom againn, leis an dealbh-chluich seo, am facal sin a thilleadh gu dhachaigh fhèin. Le sgeulachdan, bàrdachd, ceòl agus cleasachd gu leòr, thig an luchd-èisteachd gu oidhche bheòthail a bhios na chuimhneachan air na cèilidhean a bh' ann o chionn fhada agus a bhios na mholadh air an ceangal domhainn a th' aig na Gàidheal ris a' chèilidh fhathast.

Os cionn cùisean, bidh a' bhana-bhàrd bhuidseach, Màiri Nighean Alasdair Ruaidh: caractar làidir, dàn à eachdraidh nan Gàidheal ach le ioma ceist mu beatha fhathast gun fhreagairt. Tha 's ag radh gun deach casaid a chuir oirre nach fhaodadh i bàrdachd a sgrìobhadh a-mach no a-steach à taigh agus, mar sin dheth, bhiodh i a' sgrìobhadh a cuid bàrdachd air an adras. Tha beul-aithris ag innse gun robh Màiri air a tìodhlacadh air a' beul-fodha, mar a bha na Lochlannaich a' tìodhlacadh bhuidsichean. 

Tha an luchd-èisteachd air cruinneachadh còmhla gus caithris na h-oidhche agus tha seo air an spionnadh a thoirt do Mhàiri beòthachadh às ùr. A-nis na dùisg, tha Màiri deimhinne nach cùm duine i sàmhach a-rithist. Còmhla ri Màiri, bidh triuir chleasaiche eile a' cluich iomadach caractar. Bheir Cèilidh an cothrom don luchd-èisteachd tighinn cruinn-còmhla - dìreach mar bu chleachd - le ceòl, cleasachd agus caractaran gun chomais.

Bidh bùthan-obrach air an cumail le sgoiltean agus buidhnean coimhearsnachd anns na sgìrean dhan tèid an taisbeanadh. Deasachaidh iad sgeulachd ionadail a bhios na pàirt dhen dealbh-chluich, a toirt blas sònraichte agus diofraichte dha anns gach àite.

--

Nowadays, 'ceilidhs' appear all over the world in many different forms and styles. However, the word itself came from Gaelic (in both Scotland and Ireland) and this play will return the ceilidh to its roots. The audience will gather for an evening of storytelling, poetry and music that will serve as a reminder of the ceilidhs of old, and the deep connection that still exists between Gaelic culture and the ceilidh.

At the head of proceedings will be Màiri Nighean Alasdair Ruaidh, a 17th century poetess suspected of witchcraft. She is a bold but mysterious character in the history of the Gaels, with many an unanswered question about her life. It is thought that she was forbidden from writing poetry either inside or outside the house, so she wrote while standing in the doorway. Legend has it that Màiri was buried face-down, just as the Vikings buried witches.

As the audience gather to spend the evening, Màiri reawakens with one purpose: to tell those stories that were forgotten long ago. Along with Màiri, three other actors will play a line-up of other characters. Cèilidh  will give the audience the chance to come together for a wild night of music, drama and stories.

Community and school workshops in the areas of the tour will work on engaging audiences with their own local heritage. They will prepare a scene based on a story of their own, which will be integrated into the professional production, in the true spirit of everyone doing a turn at the cèilidh, giving each performance a unique local flavour.

Tour Dates:

Tron Theatre | Glasgow
Wed 7 - Sat 10 March

Bruicladdich Hall | Isle of Islay
Tues 13 March

Caol Community Centre | Fort William
Wed 14 March

Eden Court | Inverness
Thurs 15 March

The Lemon Tree | Aberdeen
Fri 16 March

Scottish Story Telling Centre | Edinburgh
Saturday 17 March

McPhail Theatre | Ullapool
Tues 20 March

Plockton Hall | Plockton
Wed 21 March

Kilmuir Hall | Isle of Skye
Thurs 22 March

Sabhal Mòr Ostaig | Isle of Skye
Fri 23 March

Argyllshire Gathering Halls | Oban
Sat 24 March

Castlebay Community Hall | Isle of Barra
Tues 27 March

St Peters Hall | South Uist
Wed 28 March

Carinish Village Hall | North Uist
Thu 29 March

An Lanntair | Stornoway
Fri 30 & Sat 31 March

Written by Mairi Sine Campbell & Catriona Lexy Campbell | Directed by Lewis Hetherington | Dramatrugy by Lynda Radley

More Information:

Booking information

Date and Location:

Various Venues

Start Date: Thursday, 1 March, 2018

End Date: Saturday, 31 March, 2018

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on:

Facebook Twitter