Alison Lang

Contact

Alison can be contacted through Playwrights' Studio

Website
alisonlang.co.uk

Twitter
@alisonlang

Playwrights' Studio

Former New Playwrights Award

Alison Lang

Bidh Alison Lang a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig agus Beurla.

Air an àrd-ùrlar:

An Tango mu Dheireadh ann am Partaig airson Theatar Nàiseanta nah-Alba agus A Play, A Pie and A Pint (2017). Na Bi Tùrsach airson Pròiseact nan Ealan, a' comharrachadh a' Chogaidh Mhòir (2014). Take Me if you Need Me airson A Play, A Pie and A Pint (2012), sgrìobhte le oileanaich eile air a' chùrsa MA Telebhisean aig Oilthigh Chaledonian. Fhuair Alison aon bho na Duais nan Dràmadairean Ùra ann an 2013 agus bha i na meantor air a phrogram ann an 2016.

Air TBh:

Cèitidh Mòrag airson Obh! Obh! Productions / BBC ALBA, ciad chraoladh 2014.

Alison Lang writes in Gaelic and English.

Stage credits:

An Tango mu Dheireadh ann am Partaig (Last Tango in Partick) for National Theatre of Scotland and A Play, A Pie and A Pint (2017). Na Bi Tùrsach for Pròiseact nan Ealan's Cogadh Mòr (Great War) centenary project (2014). Take Me if you Need Me for A Play, A Pie and A Pint (2012), co-written with fellow Glasgow Caledonian MA Television writing graduates. She was the recipient of a New Playwrights Award in 2013 and mentor for the same programme in 2016.

TV credits:

Cèitidh Mòrag for Obh! Obh! Productions / BBC ALBA, first broadcast 2014.

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter