Marcas Mac an Tuairneir

Contact

Marcas can be contacted through Playwrights' Studio

Twitter
@Marcas_Mac

Facebook
MarcasMac

Languages
Gaelic, Spanish

Playwrights' Studio

Former New Playwrights Award

Marcas Mac an Tuairneir

Marcas Mac an Tuairneir (Mark Spencer Turner) writes poetry, prose, drama and journalism, in Gaelic and English, and splits his time between Edinburgh and his hometown of York. He was educated at the University of Aberdeen, graduating with MA Hons Gaelic and Hispanic Studies in 2008 and MLitt Irish and Scottish Literature in 2010. He later completed his MA Television Fiction Writing in 2012 at Glasgow Caledonian University. He is currently a PhD Candidate in the department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh, where his thesis focuses on Gaelic poetry of the Twenty-first Century. He was research interests in the literatures of Scotland and Ireland, feminism, postcolonial and queer theory.

Marcas' début collection, Deò, was published in 2013 by Grace Note Publications. A second, Lus na Tùise, was published in 2016 as was pamphlet, heelster-gowdie / beul-fo-bhonn, in 2017, for Tapsalteerie's Biggin Briggs series, containing translations to and from Scots and Gaelic, alongside the much acclaimed poet Stuart A. Paterson. He is currently developing his third and fourth full collections. Marcas is a member of the board of the Scottish Poetry Library.

Marcas' poetry has been published in various journals and short-listed for several poetry prizes including ' Duais Filíochta Dhúbhglas de hÍde' 'Comórtas Filíochta an Chornéil Eoghain Uí Néill' and ' Off the Stanza'. In 2014, he was awarded the Highland Literary Salon prize for poetry and both second and first place in the ' The Baker Prize' for Gaelic Literature. In 2015, he was a runner up in the national William Blake Poetry Prize, for his poetry in English. In the same year he was the winner of the Scottish Association of Writers' ' Write Up North!' poetry competition. He was runner up in the same Wigtown competition, in 2015 and 2016, and was named outright winner in 2017.

Marcas is an award-winning Gaelic-language playwright having won An Comunn Gàidhealach's 'Stornoway Gazette Trophy' for new Gaelic plays, two years running, in 2016 and 2017. 'Tilleadh' and 'Tioradh' were first developed during two successful week-long residential courses, organised by National Theatre Scotland and Pròiseact nan Ealan for Gaelic dramatists, under the tutelage of Iain Finlay MacLeod and Frances Poet. 'Tioradh,' was completed under the mentorship of Alison Lang as Comhairle nan Leabhraichean and Playwright's Studio Scotland's New Gaelic Playwright Award in 2016.

Marcas was the recipient of the full MG Alba scholarship in 2011 with which he completed his MA in Television Fiction Writing at Glasgow Caledonian University. He regularly appears on BBC Alba and Radio nan Gàidheal. His work for television includes BBC Alba'sCeitidh Mòragdrama series, for children.

His début novel will be published by Acair, as part of their successfulAitealseries in 2018.

As an academic and arts critic, he is a regular contributor to Dàna, Cothrom Ùr and Bella Caledonia and he is the Gaelic Editor of one of Scotland's most exciting poetry periodicals, The Poet's Republic.

As a singer and song-writer, he is a member of the award-winning Lothian Gaelic Choir and the Gaelic male-vocal ensemble Trosg, with whom he has performed throughout Scotland and at Belladrum Tartan Heart Festival is Celtic Connections. He was Mòd Gold Medal finalist in 2016.

In 2015, he made his directorial début writing, curating and directing Trosg's multi-genre performance, Diuchdadh, for Eden Court. The performance included a brand new micro-play, a two-hander written in Gaelic verse, and musical performances from Trosg, Siaban, Marloch, Saffron Hanvidge, Mary Ann Kennedy, Eilidh MacKenzie and the late Maggie MacDonald.

Marcas has written songs with some of the finest musical talent in Gaeldom, including Gillie MacKenzie and Malina MacDonald. Alongside Mary Ann Kennedy he co-wrote Ainneamhag, a brand new choral composition written for Inverness Gaelic Choir and the 2016 Royal National Mòd. Marcas and Mary Ann's song Grioglachan, a tribute to the late Maggie MacDonald, was included on Mary Ann's Blas Festival Commission Beul na h-Oidhche gu Camhanach and latterly on her album An Dàn, album (Watercolour Music, 2016). The collaboration was also the Scottish entry to the Liet Lávlut International Song Competition, which took place in Kautokeino, Norwegian Samiland, in 2016.

 

Bidh Marcas Mac an Tuairneir (Mark Spencer Turner) a' sgrìobhadh bàrdachd, rosg, dràma agus naidheachdas, sa Ghàidhlig is sa Bheurla, agus bidh e a' fuireach eadar Dùn Èideann agus Eabhraig, baile a thùis. Thug e foghlam ann an Oilthigh Obar Dheathain, far an do cheumnaich e le maighstireachd ann an Eòlas na Gàidhlig is na Spàinnis, ann an 2008, agus maighstireachd iar-cheumach ann an Litreachas na h-Èireann is na h-Alba, ann an 2010. Às dèidh sin chrìochnaich e maighstireachd iar-cheumnach ann an Sgrìobhadh Ficsean do Thelebhisean, ann an 2010 ann an Oilthigh Cailleannach Ghlaschu. Tha e a-nis na oileanach ollamhachd ann an an roinn na Ceiltis is Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, far an dèan an tràchdas aige luaidh air bàrdachd Ghàidhig na an aonamh linn air fhichead. Tha e an sàs ann an rannsachadh agus ùidh aig ann an litreachasan na h-Alba is na h-Èireann, boireannachas, agus teòirig iar-cholanach is chuèir.

Chaidh ciad cho-chruinneachadh bàrdachd Mharcais, Deò, fhoillseachadh ann an 2013 le Grace Note Publications. Chaidh Lus na Tùise, an dàrna co-chruinneachadh aige, fhoillseachadh ann an 2016 agus pamflaid, heelster-gowdie / beul-fo-bhonn, le Tapsalteerie ann an 2017 airson an sreath Biggin Briggs, anns a bheil eadar-theangachaidhean eadar a' Ghàidhlig is a' Bheurla Ghallta, gan dèanamh ann an co-bhonn leis a' bhàrd Stuart A. Paterson. An-dràsta tha e a' sgrìobhadh dà cho-chruinneachadh ùir. Tha Marcas na ball-stiùiridh aig Leabharlannn Bàrdachd na h-Alba

Chaidh bàrdachd Mharcais fhoillseachadh ann an grunn irisean is air a' gheàrr-liosts de ghrunn dhuaisean, a' gabhail a-steach ' Duais Filíochta Dhúbhglas de hÍde' 'Comórtas Filíochta an Chornéil Eoghain Uí Néill' agus ' Off the Stanza'. Ann an 2014, bhuannaich e duais Seòmar Litreachas na Gàidhealtachd airson a chuid bàrdachd agus ciad is dàrna àite ann an co-fharpais ' Duais Baker' airson litreachas na Gàidhlig. In 2015, fhuair e dàrna àite ann an co-fharpais naiseanta duais  bàrdachd William Blake, airson a chuid bàrdachd sa Bheurla. San aon bhliadhna bhuannaich e an co-fharpais bàrdachd ' Write Up North!' aig Co-chomann nan Sgriobhadairean Albannach. Fhuair e dàrna àite ann an co-fharpais bàrdachd na Gàidhlig aig Fèis Leabhraichean Wigtown, ann an 2015 is 2016, is bhuannaich e an aon cho-fharpais ann an 2017.

Chaidh duaisean a bhuileachadh air Marcas airson a chuid dhealbhan-cluiche sa Ghàidhlig, agus bhuannaich e 'Cuach Gaiseat Steòrnabhaigh' aig An Comunn Gàidhealach dà thuras, airson dealbhan-cluiche ùra sa Ghàidhlig, an an 2016 agus 2017. Chaidh 'Tilleadh' agus 'Tioradh' a leasachadh, an tòiseach, fhad 's a bha Marcas an sàs ann an dà chursa shoirbheachail aig Thèatar Nàiseanta na h-Alba is Pròiseact nan Ealan, a mhair seachdain, gach fear, fo stiùir Iain Fhionnlaigh MhicLeòid agus Frances Poet. Chaidh 'Tioradh,' a chrìochnachadh fo Alison Lang nuair a bha Marcas na Dràmaire Ùr na Bliadhna aig Stiùidio Dràmairean na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean ann an 2016.

Chaidh sgoilearachd shlàn a bhuileachadh air Marcas aig MG Alba, ann an 2011, gus a' mhaighstireachd iar-cheumach a choileanadh ann an Sgrìobhadh Ficsean do Thelebhisean aig Oilthigh Cailleannach Ghlaschu. Bidh e tric ri chluinntinn is ri fhaicinn air BBC Radio nan Gàidheal is BBC Alba. Am measg a chuid obrach do thelebhisean tha an sreath soirbheachail do chloinn, aig BBC Alba,Ceitidh Mòrag.

Thèid a' chiad nobhail aige fhoillseachadh ann an 2018, le Acair, mar phàirt den t-sreath soirbheachail aca,Aiteal.

Mar neach-acadaimigeach agus neach-sgrùdaidh nan ealan, bidh e tric a' sgrìobhadh do Dhàna, Cothrom Ùr is Bella Caledonia agus tha e na Dheasaiche na Gàidhlig do tè de na h-irisean-bàrdachd as mòr-chòrdte, Poblachd nam Bàrd.

Mar sheinneadair agus òranaiche, tha na na bhall, de Chòisir Ghàidhlig Lodainn, agus còmhlan nam fear Gàidhealach, Trosg, a tha air a bhith an sàs ann an Fèis Bhealadruim is Celtic Connections. Bha e ann an cuairt crìochnachadh bonn òr a' Chomuinn Ghàidhealaich, ann an 2016.  

Ann an 2015, rinn e début theàtair, le bhith a' sgrìobhadh, agus a' stiùireadh an coileanadh ioma-ealanach Diuchdadh, aig Trosg airson Cùirt an Aodainn. Ghabh an coileadh a-steach meanbh-dhealbh-chluich ùr, ga sgrìobhadh airson dithis ann an rannaigheachd Ghàidhlig, agus ceòl is òrain le Siaban, Marloch, Saffron Hanvidge, Màiri Anna NicUalraig, Eilidh agus Magaidh Hearach Dhòmhnallach, nach maireann.

Tha Marcas air òrain a' sgrìobhadh còmhla ri fheadhainn de na ceòladairean as cliùitiche air saoghal na Gàidhlig agus GillieNicCoinich is Malina Dhòmhnallach nam measg. Còmhla ri Màiri Anna NicUalraig, sgrìobh e Ainneamhag, co-sheirm ùr do Chòisir Ghàidhlig Inbhir Nis airson am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann an 2016. Bha an t-òran Grioglachan aig Màiri Anna is Marcas, ga sgrìobhadh mar chuimhneachan air Magaidh Hearach Dhòmhnallach, nach maireann, na phàirt de choimisean Màiri Anna do dh'Fhèis Blas - Beul na h-Oidhche gu Camhanach - agus tha e air a' chlàr aice - An Dàn (Watercolour Music, 2016). Chaidh iad leis an obair seo gu Kautokeino, ann an Tìr nan Sàmi Nirrbheach, gus Alba a riochdachadh ann an Co-fharpais Eadar-nàiseanta Liet Lávlut nan Òran, ann an 2016. 

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter