MJ Deans

Contact

MJ can be contacted through Playwrights' Studio

Website
mjdeans.com

Twitter
@Melissa_Deans

Playwrights' Studio

Former Gaelic Mentored Playwright

MJ Deans

Cheumnaich MJ Deans le urram sa chiad chlas ann an Actadh. 'S e cleasaiche, neach-teagaisg agus sgriobhadair dràma fileanta sa Ghàidhlig a tha innte.

Chaidh a cheud phìos sgriobhaidh aice "Fuil, Dealan 's deòir" air an àrd-ùrlar mar phàirt den fèis MACH 10 ann An Lanntair, Steornabhaigh ann 2014, 's chaidh a stiùradh le Iain MacRath.  An-dràsta, tha i ceangailte ri NTS mar phàirt den phrògram Tòiseach Tòiseachaidh do 10nar, 's tha i ag obair air tionndadh ùr air sgeulachd goirid le Kirsty Logan gu pìos theatar dà-chànanach airson daoine òga.

Creideasan aice a' gabhail a-steach: Hansel agus Gretal, Hùb Hab (Fèisean nan Gàidheal), Uisge Beatha Gu Leòr (NTS/Play, Pie, Pint/Robhanis), Angus Weaver of Grass (Horse & Bamboo), Henry V (Bard in the Botanics) agus Fantom (White Stage Theatre).

 

MJ Deans is a fluent Gàidhlig speaking actor, facilitator and playwright from Glasgow with a 1stclass Honours in Acting.

Her first piece of script writing, "Blood, lightning and tears" was performed as part of the MACH 10 festival in An Lanntair in Stornoway in May 2014 and was directed by Iain MacRae.  She is currently in residency with NTS as part of Starter for 10 where she is adapting a short story by Kirsty Logan into a bilingual piece of contemporary theatre for young adults.

Theatre credits include: Hansel and Gretal, Hùb Hab (Fèisean nan Gàidheal), Whisky Galore (NTS/Play, Pie, Pint/Robhanis), Angus Weaver of Grass (Horse & Bamboo), Henry V (Bard in the Botanics) and Fantom (White Stage Theatre).

Photograph by Scott Cadenhead

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter