Gaelic Playwrights 16

Gaelic Mentoring

Applications are now closed for Gaelic Mentoring.

Tha Stiuidio Dhràmairean Alba a' toirt cuireadh dhuibh tagradh a chur a-steach airson Prògram ùr Meanntarachd Gàidhlig. Tha am Prògram seo maoinichte le Bòrd na Gàidhligagus a' solarachadh cothrom brosnachail do dhà sgrìobhadair Gàidhlig gu an sgilean a leasachadh an taobh a-staigh ceàird sgrìobhaidh dràma.

Thèid dithis sgrìobhadairean a tha a' tighinn am bàrr no a tha tràth nan dreuchd, a thaghadh airson prògram meanntarachd le sgrìobhadair-dràma proifeiseanta le eòlas, gus taic a chur ri leasachadh dealbh-chluich ùr. Is e cothrom a tha seo airson sgilean sgrìobhaidh dràma a chur am feabhas agus in-shealladh luachmhor fhaotainn air pròiseas sgrìobhaidh dràma agus air an dreuchd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhailibh air: Prògram Comhairleachaidh Gàidhlig


Playwrights' Studio, Scotland invites applications for a new Gaelic Mentoring Programme. This Programme is funded by Bòrd na Gàidhlig and provides an exciting opportunity for two Gaelic writers to develop their skills within the craft of playwriting.

Two emerging or early career writers will be selected for a programme of mentoring by an experienced professional playwright, to support the development of a new play. This is an opportunity to improve playwriting skills and gain valuable insight into the playwriting process and profession.

Find out more about the application process for Gaelic Mentoring. 

 

 Bord na Gaidlig 2


This year's mentored playwright:

Chrisella Ross

 

Top image: Gaelic Mentored Playwright Chrisella Ross, Gaelic Mentor Alison Lang and Gaelic New Playwright Award recipient Marcas Mac an Tuairneir. Photo Credit: Mihaela Bodlovic

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter