Gaelic NPA

Mun Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig

Tha Tagraidh a-nis dùinte

Is e cothrom leasachaidh phroifeiseanta ùr a tha san Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig. Tha e fosgailte do sgrìobhaichean-dràma a tha stèidhichte no tràth nan dreuchdan, a' fuireach ann an Alba agus a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig. Tha Comhairle nan Leabhraichean a' cumail taic ris an Duais seo.

Obraichidh Stiùidio nan Dràmairean Alba còmhla ris an sgrìobhadair a thèid a thaghadh airson ùine, àite, sùbailteachd agus taic-mhaoineachaidh a thoirt dhaibh airson an obair a leasachadh agus na h-amasan cruthachail aca airson sgriobt sònraichte a thoirt air adhart.

Cuirear fàilte air tagraidhean bho dhràmairean, sgrìobhaichean ficsean, bàird no sgrìobhadairean òran a bhios a' sgrìobhadh sa Ghàidhlig agus a tha airson obair ùr stèidhichte air sgriobt a leasachadh airson an àrd-ùrlair. Do dhaoine nach eil nan dràmairean, bhiodh e na chuideachadh nam biodh eòlas air choreigin aca air obair san thèatar gus am faigh iad a' bhuannachd as motha às an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig. Tha e riatanach gum bi iad dealasach mu bhith a' sgrìobhadh dràma airson an àrd-ùrlair.

Dè tha an lùib na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig?

  • Maoineachadh £2,000 
  • Trì seiseanan taic dràma le eòlaiche-thèatair
  • Seachdain aig Cove Park no ionad coltach ris (a' gabhail a-steach chosgaisean siubhail agus cuid làitheil airson biadh)
  • Bùth-obrach leasachaidh sgriobt le stiùiriche proifeiseanta agus actairean
  • Cothrom deasg a chleachdadh ann an Seòmar Sgrìobhaidh Tom McGrath (a rèir cuin a bhios àite ri fhaighinn)
  • Turas Cultarail a dh'fhaicinn dealbh-chluich agus cothrom coinneachadh ri prìomh luchd-obrach an thèatair ann an Alba
  • Bùithtean-obrach sgilean. Ann an 2019 bha iad air Sgrìobhadh airson Rèidio le Riochdaire Dràma Rèidio a' BhBC, David Ian Neville, agus Inntrigeadh gu Gnìomhachas Sgrìobhadh Dràma le Stephen Greenhorn, Cathraiche Comann Dràmairean na h-Alba


Prìomh chinn-là:

Diciadain 4 Dùbhlachd 2019: Latha inntrigridh don Phrògram Sgrìobhaidh Dràma

Gearran 2020: Bùth-obrach 1 (ri dhearbhadh)

Òg-mhios 2020: Bùth-obrach 2 (ri dhearbhadh)

Thathas an dùil gum bi an Turas Cultarail sa Ghibleanno sa Chèitean 2020.

 

Am measg nan daoine a fhuair an duais seo roimhe tha: Alison Lang (An Tango mu dheireadh ann am Partaig/Last Tango in Partick, Na Bi Tùrsach); Catrìona Lexy Chaimbeul (Shrapnel); Iain MacRath (Taigh Sheonachain/Shonnachan's House) agus Màiri Mhoireasdan (Bana-Ghaisgich/Heroines)

Mus cuir thu a-steach do thagradh, leugh na Ceistean Cumanta agus Stiùir air an Fhoirm Thagraidh.

Gaelic Books Council 

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter