MentorPastbanner

Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig – Modh Tagraidh

Tha Tagraidh a-nis dùinte.

A bheil an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Ùr ceart dhomh?

Tha an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ag amas air dràmairean aig ìre tràth nan dreuchdan no air sgrìobhadairean proifeiseanta stèidhichte. Aig a' char as lugha, bhitheamaid an dùil gum biodh:

 • Eòlas agad air leasachadh nan dealbhan-cluiche agad ann am bùithtean-obrach, tro ruith-thairis is leughaidhean, no le bhith ag obair còmhla ri daoine eile airson do sgilean a leasachadh.
 • Na dealbhan-cluiche agad air an riochdachadh, no gu bheil thu air na dealbhan-cluiche agad fhèin a riochdachadh.

Am faod mi cur a-steach?

Faodaidh tu cur a-steach airson Duais Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ma tha thu:

 • Tràth san dreuchd agad no stèidhichte mar sgrìobhadair proifeiseanta (faic A bheil an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig freagarrach dhomh?) ann an gnè litreachais sam bith.
 • Stèidhichte ann an Alba.
 • Gun a bhith air Duais Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig no Duais Dràmaire Gàidhlig Ùr fhaighinn roimhe.
 • Saor Dihaoine 4 Dùbhlachd 2020 airson Latha Inntrigidh Prògram Sgrìobhaidh Dhealbhan-cluiche. Mura h-eil thu saor air an latha seo, leig fios dhuinn aig info@playwrightsstudio.co.uk.
 • Comasach air cur romhad crìoch a chur air an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ro 31 Màrt 2022.
 • Gun a bhith nad oileanach ann am foghlam foirmeil làn-ùine (i.e. 16 uairean no barrachd gach seachdain) aig toiseach na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig. Gabhaidh sinn ri tagraidhean bho dhaoine a tha an sàs ann an ionnsachadh pàirt-ùine, ach bidh seo a rèir an ceangal a th' ann leis a' chùrsa agad. 

Slatan-tòmhais airson sgrìobhaichean ann an gnèithean eile

Sgrìobhaichean Ficsean Gàidhlig

 • Tha co-dhiù aon chruinneachadh de sgeulachdan goirid, nobhaileag no nobhail agad air fhoillseachadh; no co-dhiù 2 phìos ficsean goirid fhoillseachadh ann an iris aithnichte (air a dheasachadh le neach-deasachaidh Gàidhlig cliùiteach), m.e. Steall, Gath

Bàird Thraidiseanta

 • Tha co-dhiù aon chruinneachadh agad air fhoillseachadh, no tha a' bhàrdachd agad air fhoillseachadh co-dhiù trì tursan ann an iris le neach-deasachaidh Gàidhlig aithnichte, e.g. Steall, Gath, Northwords Now, etc.

Bàird Labhairteach

 • Tha thu air do bhàrdachd a thaisbeanadh aig ionadan/tachartasan le cliù iomchaidh, e.g. mar phàirt de chuairt no fèis aithnichte.

Sgrìobhaichean Òran

 • Tha trì creideasan sgrìobhaidh agad airson òrain a chaidh a riochdachadh/fhoillseachadh/chlàradh


Mas e sgrìobhaiche proifeiseanta a th' annad a bhios a sgrìobhadh sa Bheurla agus tha thu airson tionndadh dhan Ghàidhlig, feumaidh tu dearbhadh gu bheil na sgilean cànain agad airson seo a dhèanamh.

Co-ionannachd, Iomadachd agus In-gabhail

Tha sinn a' creidsinn gu bheil iomadachd riatanach airson roinn ealain a bhith beòthail agus bidh sinn a' feuchainn ri obrachadh còmhla ri sgrìobhadairean à diofar choimhearsnachdan.

Leis nach eil iad air an riochdachadh chun na h-aon ìre 's a tha daoine eile, tha sinn ag amas air barrachd thagraidhean fhaighinn bho dhràmairean a bhuineas do na coimhearsnachdan a leanas, agus barrachd dhiubh a bhith air an riochdachadh sna Prògraman againn:

 • A' sgrìobhadh ann an Gàidhlig, Albais no BSL
 • A' fuireach taobh a-muigh meadhan na h-Alba
 • Dubh, Àisianach no à mion-chuid eitnigeach eile
 • Daoine le ciorram.
 • Daoine à suidheachaidhean sòiseo-eaconamach bochda
 • Boireannaich, daoine tar-ghnèitheach no daoine neo-bhìnearaidh

Bidh sinn a' cur fàilte air dràmairean de gach gnè, cràbhadh no creideamh, aois no taobh-fèise.

Inntrigeadh

Obraichidh Stiùidio nan Dràmairean Alba gu dlùth leis na dràmairean uile a thèid a thaghadh airson ar Prògraman airson dèanamh cinnteach gun tèid na feumalachdan sònraichte aca a choilionadh. Mar eisimpleir, dh'fhaodadh iad a bhith feumach air luchd-mìneachaidh BSL aig seiseannan le meantairean, le cosgaisean cùram cloinne no dìreach le pàipearan air an cur an clò ann an cruth eadar-dhealaichte. Tha buidseat sònraichte againn airson gnothaichean inntrigidh gus an tèid againn air an taic seo a thabhann. Cuir fios gu info@playwrightsstudio.co.uk airson bruidhinn rinn mu nas urrainn dhuinn dèanamh airson taic a chumail riut tron Phrògram.

Ciamar a thèid daoine a thaghadh airson na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig?

Thèid an tagradh agad a leughadh agus a mheasadh le luchd-obrach Stiùidio nan Dràmairean Alba agus riochdaire Chomhairle nan Leabhraichean.

Ann a bhith a' taghadh, bidh am pannal a' coimhead air:

 • Do dhealas a bhith a' leasachadh nan sgilean agus an eòlais agad ann an sgrìobhadh dhealbhan-cluiche.
 • Ciamar a chuireas an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ri leasachadh nan sgilean sgrìobhaidh agus nan amasan cruthachail agad.
 • Cho sònraichte agus a tha do bheachd-smuain is do ghuth, agus mar a ghabhas a leasachadh.
 • Cho deònach 's a tha thu a bhith a' gabhail ri beachdan air an obair agad, togail air an stiùir seo agus am pròiseact agad a leasachadh gu neo-eisimeileach fad bliadhna.
 • Do mhiann a bhith a' sgrìobhadh dràma airson an àrd-ùrlair.

Faodaidh tu an tagradh agad air fad a chur a-steach sa Ghàidhlig.

Ciamar a chuireas mi a-steach?

Bidh sinn a' cleachdadh an siostam làimhseachaidh thagraidhean Submittable airson cùisean a dhèanamh nas sìmplidh dhuinn. Dh'fhaodadh e a bhith na chuideachadh dhut a bhith a' cleachdadh am Foirm-tagraidh practas & stiùireadh, airson do thagradh ullachadh mus cuir thu gu Submittable e.

Mura tèid agad air Submittable a chleachdadh, faodaidh tu:

 • Do thagradh a chur le post-d gu info@playwrightsstudio.co.uk.
 • Do thagradh a chur tron phost gu: Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig, Stiùidio Dhràmairean Alba, CCA, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu, G2 3JD.

Ma tha sibh a' cur a-steach le post-d no tron phost feumaidh tu Foirm Sgrùdaidh Co-ionannachd a chur na chois.

Leig fios dhuinn ma tha thu ag iarraidh foirm-tagraidh ann an cruth eadar-dhealaichte no ma tha taic a dhìth ort le bhith ga lìonadh. Cuir fios thugainn le post-d aig access@playwrightsstudio.co.uk.

Ma tha trioblaidean agad le Submittable, no ma tha ceist sam bith agad mu bhith a' cur a-steach tagradh, cuir fios thugainn aig info@playwrightsstudio.co.uk. Tha sinn toilichte a chuideachadh.

 

Tagraidhean

Dè dh'fheumas mi cur an cois mo thagraidh?

 • Fios conaltraidh (a' gabhail a-steach ainm, seòladh agus àireamh fòn-làimh).
 • Fios mu fheumalachdan sam bith a thaobh conaltradh on ruigse air am bu chòir dhuinn a bhith mothachail airson taic a chumail riut sa Phrògram seo.
 • Aithisg-taice a' mìneachadh ciamar a bhios an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig a' cuideachadh an adhartais agad mar dhràmaire.
 • Fios mu leasachaidhean sgriobt anns an robh thu a' gabhail pàirt agus ciamar a rinn seo diofar don dòigh sa bheil thu a' smaoineachadh air an sgrìobhadh agad.
 • Mìneachadh goirid air a' bheachd-smuain a th' agad airson sgriobt air am bu mhath leat a bhith ag obair.
 • Geàrr-chunntas 100-facal den bheachd-smuain agaibh airson dealbh-chluiche. Ma thèid an tagradh agad a thaghadh, thèid seo fhoillseachadh air làrach-lìn Stiùidio nan Dràmairean.
 • Eachdraidh-beatha goirid, a' cur an cèill an eòlais a th' agad air sgrìobhadh gu ruige seo. Ma thèid an tagradh agad a thaghadh, thèid seo fhoillseachadh ann an Stòr-dàta nan Dràmairean air làraich-lìn Stiùidio nan Dràmairean. Faic an Stòr-dàta airson eisimpleirean den chruth sam bu chòir dhut an eachdraidh-beatha agad a sgrìobhadh.
 • Dà eisimpleir den sgrìobhadh agaibh, a dh'fhaodadh a bhith:
  - Dà earrann 10-duilleagan à dealbhan-cluiche airson an àrd-ùrlair, no;
  - Aon earrann 10-duilleagan à dealbh-chluiche airson an àrd-ùrlair, agus aon earrann 10-duilleagan à pìos sgrìobhaidh ann an gnè-litreachais sam bith

  Chan eil sinn an dùil gum am beachd-smuain agad am measg nan eisimpleirean sgrìobhaidh, oir is dòcha nach deach a sgrìobhadh fhathast. Ach ma tha thu air tòiseachadh air a' bheachd-smuain agad, faodaidh tu eisimpleir às a chur a-steach mar aon de na pìosan sgrìobhaidh agad.
 • Geàrr-chunntasan airson gach earrann (suas gu 50 facal airson gach pìos. Cuir iad seo aig mullach gach eisimpleir sgrìobhaidh).
 • CV le fios mun eòlas agad air sgrìobhadh gu ruige seo.
 • Dearbhadh gu bheil thu saor Dihaoine 4 Dùbhlachd 2020 airson Latha Inntrigidh Prògram Sgrìobhaidh Dràma. Mura h-eil thu saor air an latha seo, cuir fios thugainn aig info@playwrightsstudio.co.uk.
 • A bheil thu ag iarraidh beachdan air ais air an tagradh agad no nach eil.

Gheibh thu dearbhadh le post-d gu bheil an tagradh agad air Stiùidio nan Dràmairean a ruighinn.

Ceann-là airson thagraidhean: Tha Tagraidh a-nis dùinte.

Thèid innse do thagraichean an do shoirbhich an tagradh agad ro Dhihaoine 27 Samhain 2020.

Mus tòisich thu air an tagradh agad, leugh na Ceistean Cumanta agus cleachd am Foirm-tagraidh Practas agus Stiùireadh.

 submit

Gaelic Books Council 

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter