MentorPastbanner

Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig – Modh Tagraidh

Ceann-là airson thagraidhean: Diluain 16 Sultain 2019

Am faod mi cur a-steach?

Ma tha thu a' dol a chur tagradh a-steach airson na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig, feumaidh tu a bhith:

 • Tràth nad dhreuchd no stèidhichte mar sgrìobhadair proifeiseanta
 • A' fuireach ann an Alba   
 • Gun a bhith air Duais nan Dràmairean Gàidhlig Ùra fhaighinn roimhe
 • Saor Diciadain 4 Dùbhlachd 2019 airson Latha Inntrigidh Prògram Sgrìobhaidh Dràma. Mura h-eil thu saor air an latha seo, cuir fios thugainn aig info@playwrightsstudio.co.uk mus cuir thu do thagradh a-steach.
 • Gun a bhith nad oileanach làn-ùine ann am foghlam foirmeil (16 uairean no barrachd san t-seachdain) aig toiseach na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig. Gabhaidh sinn ri tagraidhean bho dhaoine a tha ag ionnsachadh pàirt-ùine.

A bheil an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Ùr ceart dhomh?

Tha an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ag amas air sgrìobhaichean dràma a tha ùr nan dreuchdan no air sgrìobhaichean stèidhichte aig a bheil:

 • Eòlas air leasachadh dhealbhan-cluiche ann am bùithtean-obrach, tro ruith-thairis agus leughaidhean, no tro bhith ag obair le daoine eile airson do sgilean a leasachadh
 • Obair a chaidh a riochdachadh, m.e. aig Plèidh, Paidh, Pinnt, no obair a tha thu fhèin air riochdachadh

Slatan-tòmhais airson sgrìobhaichean ann an gnèithean eile

Sgrìobhaichean Ficsean Gàidhlig

 • Tha co-dhiù aon chruinneachadh de sgeulachdan goirid, nobhaileag no nobhail agad air fhoillseachadh; no co-dhiù 2 phìos ficsean goirid fhoillseachadh ann an iris aithnichte (air a dheasachadh le neach-deasachaidh Gàidhlig cliùiteach), m.e. Steall, Gath

Bàird Thraidiseanta

 • Tha co-dhiù aon chruinneachadh agad air fhoillseachadh, no tha a' bhàrdachd agad air fhoillseachadh co-dhiù trì tursan ann an iris le neach-deasachaidh Gàidhlig aithnichte, e.g. Steall, Gath, Northwords Now, etc.

Bàird Labhairteach

 • Tha thu air do bhàrdachd a thaisbeanadh aig ionadan/tachartasan le cliù iomchaidh, e.g. mar phàirt de chuairt no fèis aithnichte.

Sgrìobhaichean Òran

 • Tha trì creideasan sgrìobhaidh agad airson òrain a chaidh a riochdachadh/fhoillseachadh/chlàradh


Mas e sgrìobhaiche proifeiseanta a th' annad a bhios a sgrìobhadh sa Bheurla agus tha thu airson tionndadh dhan Ghàidhlig, feumaidh tu dearbhadh gu bheil na sgilean cànain agad airson seo a dhèanamh.

Tha Stiùidio nan Dràmairean fosgailte do dràmairean is obair sam bith ann an Alba. Mar sin,tha sinn a' cur fàilte air tagraidhean bho dhaoine a tha a' fuireach taobh a-muigh meadhan na h-Alba.

Tha sinn den bharail gu bheil iomadachd riatanach airson roinn chultarail bheothail a chruthachadh agus bidh sinn ag amas air obair còmhla ri sgrìobhaichean eadar-dhealaichte.

Bho nach eil iad air an riochdachadh dhan ìre am bu chòir aig an àm seo, tha sinn airson tagraidhean fhaighinn agus na prògraman againn a libhrigeadh gu sgrìobhaichean dràma a tha:

 • a' sgrìobhadh ann an Gàidhlig no Albais
 • a' fuireach taobh a-muigh meadhan na h-Alba   
 • Dubh, Àisianach no bho Mhion-chinnidhean Eitnigeach eile   
 • le Feumalachdan Taic a Bharrachd (a' toirt a-steach dhaoine le ciorramachd fiosaigeach, ciorramachd ionnsachaidh no tinneas inntinneach).

Ciamar a tha am pròiseas taghaidh na Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ag obair?

Ann an tighinn gu co-dhùnadh, bidh am pannal a' coimhead air:

 • Do dhealas airson do sgilean sgrìobhaidh dràma agus d' eòlas a leasachadh
 • Mar a chuireas an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig ri leasachadh an sgrìobhaidh agus nan amasan cruthachail agad
 • Tùsalachd acus comas leasachaidh do bheachd-smuain agus do ghuth
 • A bheil thu deònach beachdan a chluinntinn mun obair agad, a bhith a' togail air na beachdan seo, agus a bhith ag obair gu neo-eisimeileach air pròiseact fad bliadhna
 • Do mhiann a bhith a' sgrìobhadh dràma airson an àrd-ùrlair


Thèid an tagradh agad a mheasadh le luchd-obrach Stiùidio nan Dràmairean agus cuideigin a' riochdachadh Chomhairle nan Leabhraichean.

Faodaidh tu an tagradh slàn agad a chur a-steach sa Ghàidhlig.

Ciamar a chuireas mi a-steach?

Mus tòisich thu air an tagradh agad, leugh na Ceistean Cumanta agus Stiùir air an Fhoirm Thagraidh.

Bidh sinn a' cleachdadh Submittable airson pròiseas nan taghraidhean a dhèanamh nas fhasa. Ma tha duilgheadas sam bith agad ann a bhith a' cleachdadh Submitttable, cuir fios thugainn air 0141 332 4403 no aig info@playwrightsstudio.co.uk.

Mura tèid agad air Submittable a chleachdadh, faodaidh tu:

 • Post-d a chur gu info@playwrightsstudio.co.uk
 • Do thagradh a chur tron phost gu Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig, Stiùidio nan Dràmairean Alba, CCA, 350 Sràid Sauchiehall, Glaschu G2 3JD

Ma tha thu a' cur tagradh a-steach tron phost no le post-d feumaidh tu Foirm Measaidh Co-ionannachd a chur na chois.

Ma tha thu a' cur feum air an fhoirm thagraidh ann an cruth eadar-dhealaichte no ma tha cuideachadh a dhìth ort airson a lìonadh, cuir fios thugainn air 0141 332 4403 no aig info@playwrightsstudio.co.uk.

Is urrainn dhuinn lethbhreac cruaidh den fhoirm thagraidh a chur thugad le cèis is stampa ma tha sin na chuideachadh.

Ma tha ceistean sam bith agad mun phròiseas tagraidh, cuir fios thugainn air 0141 332 4403 no aig info@playwrightsstudio.co.uk. Bidh sinn toilichte a chuideachadh.

Tagraidhean

Dè a dh'fheumas mi cur san tagradh agam?

 • Fiosrachadh conaltraidh (ainm, seòladh agus àireamh fòn-làimhe, etc)
 • Aithisg-taice a' mìneachadh ciamar a bhios an Duais airson Sgrìobhadh Dràma Gàidhlig gad chuideachadh mar sgrìobhaiche dràma. Inns dhuinn mu leasachadh sgriobt sam bith san robh thu an sàs agus mun bhuaidh a thug sin air an dòigh sa bheil thu a' smaoineachadh mun sgrìobhadh agad. (1500 facal)
 • Geàrr-iomradh air beachd-smuain airson sgriobt air a bheil thu ag iarraidh a bhith ag obair (100 facal)
 • Dà shampall sgrìobhaidh, eadar:

-   Dà earrann 10-duilleagan à dealbhan-cluiche airson an àrd-ùrlair; air neo

-   Aon earrann 10-duilleagan à dealbh-chluich airson an àrd-ùrlair agus aon earrann 10-duilleagan à pìos sgrìobhaidh ann an gnè sam bith

 • Geàrr-iomraidhean airson gach earrann (50 facal)
 • Cunntas-beatha a' cur an cèill an eòlais agad gu ruige seo
 • Dearbhadh gu bheil thu saor Diciadain 4 Dùbhlachd 2019 airson Latha Inntrigidh a' Phrògraim Sgrìobhaidh Dràma. Mura h-eil thu saor air an latha seo, cuir fios thugainn air info@playwrightsstudio.co.uk mus cuir thu a-steach do thagradh.
 • Am bu thoil leat beachdan air ais fhaighinn air an tagradh agad ma bhios tu air a' gheàrr-liosta

Gheibh thu post-d a' dearbhadh gun d' fhuair sinn an tagradh agad.

Ceann-là airson thagraidhean: 5f, Diluain 16 Sultain 2019

Thèid innse do thagraichean an do shoirbhich iad ro Dhiciadain 20 Samhain 2019.

Mus tòisich thu air an tagradh agad, leugh na Ceistean Cumanta agus Stiùir air an Fhoirm Thagraidh.

submit

Gaelic Books Council 

Follow Playwrights’ Studio, Scotland on: Facebook Twitter